Dirigintele de santier

De ce am nevoie de un diriginte de santier?

Conform legii 10/1995, beneficiarul/investitorul este obligat sa asigure verificarea corectitudinii executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de

specialitate sau agenti economici de consultanta specializati, pe tot parcursul lucrarilor.

Angajarea unui diriginte de santier este foarte importanta pentru ca beneficiarul sa se asigure ca  firma de constructii sau echipa de meseriasi respecta proiectul de executie. De multe ori, pe santier, beneficiarul se loveste de numeroase situatii in care constructorul ii prezinta solutii considerate “mai avantajoase”, (lasa-ti sefu’ ca facem cum am mai facut noi la  “n” case, mai scoatem cateva bare de armatura, ca v-a pus proiectantul la fier !!!),dar care nu respecta proiectul. Alteori, constructorul improvizeaza in ceea ce priveste materialele si tehnologiile de executie, fara ca beneficiarul sa stie sau sa-si dea seama.Responsabil cu urmarirea, semnalarea si rezolvarea acestor probleme este dirigintele de santier.

Cine este dirigintele de santier?

Dirigintele de santier este un inginer constructor abilitat prin lege si autorizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, sa supravegheze buna desfasurare a lucrarilor de construire si sa garanteze respectarea prevederilor documentatiei tehnice a constructiei. Este  imputernicit de catre investitor cu atributii si competente privind verificarea calitatii materialelor si produselor de constructii puse in lucrare si cu verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii. El poate activa in cadrul unei societati de consultanta sau ca persoana fizica independenta angajata prin contract de catre investitor.

Cum il angajez?

O lista cu dirigintii de santier autorizati, este publicata pe site-ul Inspectoratului de Stat in Constructii www.isc-web.ro.

NU este indicat să lăsaţi constructorul să va recomande dirigintele de santier şi în nici un caz ca acesta să fie angajatul constructorului !

Ce face un diriginte de santier?

Pe scurt, dirigintele de santier reprezinta interesele beneficiarului in raport cu constructorul si proiectantul.El raspunde fata de organele abilitate ale statului, pentru executia conforma cu proiectul si cu reglementarile tehnice in vigoare.Deasemenea, relationeaza cu producatorii si furnizorii de materiale actionand impartial si obiectiv.
Printre obligatiile si atributiile dirigintelui de santier sunt :

 • verificarea respectării legislatiei cu privire la produsele pentru constructii,respectiv: existenta documentelor de atestare a calitătii, corespondenta calitătiia cestora cu prevederile cuprinse în documentele de calitate, proiecte, contracte;
 • interzicerea utilizării produselor pentru constructii necorespunzătoare sau fără certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori fără agrement tehnic(pentru materialele netraditionale);
 • verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a îndeplinirii conditiilor legale cu privire la încadrarea în termenele de valabilitate;
 • verificarea concordantei între prevederile autorizatiei si ale proiectului;
 • preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestoraexecutantului, libere de orice sarcină ;
 • participarea împreună cu proiectantul si cu executantul la trasarea generală aconstructiei si la stabilirea bornelor de reper;
 • predarea către executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier;
 • studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor si procedurilor prevăzute pentru realizarea constructiilor;
 • verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora,respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;
 • verificarea existentei programului de control al calitătii, cu precizarea fazelor determinante, vizat de Inspectoratul în Constructii;
 • verificarea existentei si valabilitatea tuturor avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare al conditiilor impuse de acestea în proiect;
 • verificarea existentei si respectarea „Planului calitătii” si a procedurilor /instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
 • urmărirea realizării constructiei în conformitate cu prevederile proiectelor,caietelor de sarcini, ale reglementărilor tehnice în vigoare si ale contractului;
 • verificarea respectării tehnologiilor de executie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentatia tehnică, în contract si în normele tehnice în vigoare;
 • interzicerea executării de lucrări de către persoane neautorizate conform reglementărilor legale în vigoare;
 • participarea la verificarea în faze determinante;
 • efectuarea verificărilor prevăzute în reglementările tehnice si semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor (procese – verbale în faze determinante, procese – verbale de lucrări ce devin ascunse, etc.)
 • interzicerea utilizării de tehnologii noi neagrementate tehnic;
 • asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operă;
 • urmărirea realizării lucrărilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora si admiterea la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;
 • transmiterea către proiectant a sesizărilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitătile constatate pe parcursul executiei;
 • dispunerea opririi executiei, demolării sau după caz, a refacerii lucrărilor executate necorespunzător de către executant, în baza solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificator de proiecte atestat;
 • verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, în cazul efectuării de modificări ale documentatiei sau adoptării de noi solutii care schimbă conditiile initiale;
 • urmărirea respectării de către executant a dispozitiilor si/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
 • preluarea documentelor de la constructor si proiectant si completarea cărtii tehnice a constructiei cu toate documentele prevăzute de reglemetările legale;
 • urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare de santier si predarea terenului detinătorului acestuia;
 • asigurarea secretariatului receptiei si întocmirea actelor de receptie;
 • urmărirea solutionării obiectiunilor cuprinse în anexele la procesul verbal de receptie la terminarea lucrărilor si realizării recomandărilor comisiei de receptie;
 • predarea către investitor / utilizator a actelor de receptie si a cărtii tehnice a constructiei după efectuarea receptiei finale.

Responsabilitatile dirigintilor in perioada de pregatire a executarii lucrarilor

 • Verifica existenta autorizatiei de construire.
 • Verifica echivalenta dintre prevederile autorizatiei si cele ale proiectului.
 • Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor.
 • Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate si corelarea acestora.
 • Controleaza respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati pentru cerintele stabilite prin Legea 10/1995.
 • Verifica existenta in proiect a prevederilor fazelor determinante si a programului de control al proiectantului.
 • Poate participa la elaborarea contractelor si raspunde de introducerea in acestea a prevederilor referitoare la calitate.
 • Preda executantului amplasamentul liber de orice sarcina si bornele de reper precizate de proiectant incheind procesul – verbal de predare a amplasamentulu.
 • Asista la trasarea constructiei si materializarea principalelor borne de referinta, si a cotelor de nivel. Dispune marcarea si protejarea bornelor de reper ale constructiei.

Responsabilitatile dirigintilor in perioada de executare a lucrarilor

 • Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, a proiectelor, a caietelor de sarcini si a reglementarilor tehnice in vigoare.
 • Verifica respectarea tehnologiilor de executie, in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare.
 • Interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru lucrarile la care reglementarile tehnice au prevederi in acest sens.Pentru meseriile de instalator (gaze, electrice, apa – canal), sudori, macaragii, legatori de sarcina se folosesc muncitori autorizati.
 • Efectueaza verificarile prevazute in normele tehnice si semneaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor: procese verbale de receptie calitativa a materialelor, certificatele de calitate ale materialelor, declaratiile de conformitate a calitatii materialelor, rapoartele de neconformitate;
 • Participa la receptia calitativa a lucrarilor pe categorii de lucrari si semneaza procese verbale de receptie calitativa impreuna cu constructorul.
 • Participa la verificarea in fazele determinante si la intocmirea proceselor – verbale de lucrari ascunse.
 • Verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate (existenta documentelor de atestare a calitatii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile din certificatele de calitate, din contracte, din proiecte).
 • Interzice utilizarea de materiale, semifabricate si prefabricate necorespunzatoare sau fara certificate de calitate, fara agrement tehnic pentru materialele netraditionale sau din import sau fara declaratie de conformitate a calitatii.
 • Interzice utilizarea de tehnologii noi, fara agrement tehnic.
 • Urmareste executarea lucrarilor pe tot parcursul lor, admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ.
 • Cere executantului, dupa caz, sistarea executiei, demolarea lucrarilor executate necorespunzator si refacerea lor numai in baza solutiilor elaborate de verificatorul de proiecte atestat MLPAT.
 • Transmite proiectantului pentru solutionare sesizarile proprii, ale organelor abilitate precum si ale altor participanti la realizarea constructiei privind neconformitatile si neconcordantele aparute pe parcursul executiei.
 • Verifica respectarea cerintelor stabilite de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile tehnice initiale.
 • Avizeaza dispozitiile de santier emise de proiectant. Urmareste respectarea intocmai de catre executant a masurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate.
 • Efectueaza, in numele investitorului, activitatea de verificare valorica si decontare a lucrarilor executate;
 • Preia documentele de la executant si proiectant si completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale;
 • Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare si preda terenul detinatorului acestuia;

Raspunderile dirigintilor la receptia lucrarilor

 • Participa la receptia lucrarilor si intocmeste actele de receptie;
 • Urmareste rezolvarea problemelor constatate sau recomndate de comisia de receptie;
 • Urmareste intocmirea documentelor de aducere la indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptie;
 • Preda investitorului/beneficiarului actele de receptie,  impreuna cu cartea tehnica a constructiei;

Raspunderile dirigintilor de specialitate in perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala

 • Dupa receptia la terminarea lucrarilor, dirigintele de specialitate urmareste rezolvarea remedierilor cuprinse in anexa procesului – verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in cel mult 90 zile de la acceptarea acesteia;
 • Dirigintele transmite executantului o notificare cu privire la deficientele care au aparut in perioada de garantie si pe care executantul trebuie sa le remedieze;
 • Dupa receptia finala, dirigintele de santier preda Cartea tehnica a constructiei detinatorului legal;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *